Uw rechten en plichten

Ons engagement

Uw gezondheid en welzijn zijn onze voornaamste bekommernis. Dagelijks streven wij naar kwaliteit, in al zijn aspecten.
Daarom engageren wij ons ertoe :

 • U kwaliteitsvolle zorgen te verlenen door gebruik te maken van alle technische vooruitgang en human resources waarover wij beschikken.
 • Uw morele en fysieke integriteit, uw intimiteit en privéleven te vrijwaren.
 • U met eerbied en respect te behandelen, ongeacht uw sociale, culturele, filosofische of religieuze diversiteit.
 • Naar een volledige behandeling te streven, zowel op medisch, psychosociaal als menselijk vlak en u een goede opvolging te verzekeren in samenwerking met externe diensten en uw huisarts.
 • Erover te waken dat al uw persoonlijke, medische en sociale gegevens, of welke gegevens ook over u, vertrouwelijk blijven.
 • U na overleg met de arts de mogelijkheid te bieden een onderzoek, behandeling of zorg te aanvaarden of te weigeren. Die beslissing wordt door uzelf genomen of een andere persoon die daar wettelijk toe is aangeduid voor in geval van nood.
 • U de mogelijkheid te geven uw medisch dossier te raadplegen via een arts van uw keuze.
 • Ervoor te zorgen dat u precies weet met wie u tijdens uw behandeling te maken heeft.
 • U een zo goed mogelijke raming te geven van de kosten van de voorgestelde behandelingen.
 • U een heldere factuur te bezorgen.
 • U, indien nodig, in contact te brengen met een maatschappelijk werker of bemiddelaar.
 • Uw opmerkingen, suggesties, voorstellen en / of klachten te verzamelen en te behandelen.

Om ons hierbij te helpen, vragen wij :

 • Uw medewerking en deelneming tijdens de hele duur van uw verzorging zodat wij u, vanuit ons constant streven naar kwaliteit, de diensten kunnen verlenen die het best aan uw noden zijn aangepast.
 • Exact te communiceren over uw persoonsgegevens: uw naam, voornaam, adres, geboortedatum en uw lidmaatschap van een mutualiteit of een verzekering.
 • Respect te hebben voor de intimiteit en het welzijn van de andere patiënten, voor het personeel, zijn werk en voor het materiaal en de uitrusting.
 • Een positieve en harmonische houding aan te nemen (tijdens de verzorging, in de omgang met mensen, bij de betaling van uw factuur enz.).
 • Bijzondere aandacht te besteden aan het naleven van de regels die inherent zijn aan de werking van de instelling (uurregeling, bezoek, stilte, consumptie, rookverbod, enz.).