Algemene aankoopvoorwaarden

 

Versie van 12/08/2019 – van kracht sinds 01/07/2013

Vrijwilligerswerk
 • Artikel 1. Bestellingen of contracten die naar een bijzonder bestek verwijzen, zijn onderworpen aan de bepalingen van voornoemd bestek.

 

 • Artikel 2. Tenzij het bijzonder bestek er uitdrukkelijk van afwijkt, is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing op elke levering of dienstverlening.

 

 • Artikel 3. Voor bestellingen van de apotheek en bij tegenspraak tussen deze aankoopvoorwaarden van het UMC Sint-Pieter en de Bijzondere Voorwaarden Apotheek van het UMC Sint-Pieter hebben laatstgenoemde voorwaarden de bovenhand.

 

 • Artikel 4. Door het aanvaarden van de bestelbon of het ondertekenen van het contract verzaakt de leverancier of dienstverlener aan zijn algemene verkoop- of dienstverleningsvoorwaarden.

 

 • Artikel 5. Enkel door een door een officiële vertegenwoordiger van de ziekenhuisinstelling ondertekende bestelbon of ondertekend contract met referentie « bestelbon », « contract of overeenkomst » is de instelling gebonden. Een mondelinge bestelling geldt niet als order.

 

 • Artikel 6. Met uitzondering van dienstverleningen waarvan de plaats van uitvoering moet voldoen aan de in de opdrachtdocumenten voorgeschreven vereisten en van leveringen voor de apotheek en isotopenproducten waarvan de leveringen moeten worden uitgevoerd op een in de opdrachtdocumenten aangeduide plaats, worden alle leveringen uitsluitend op het bureau voor goederenontvangst van het UMC Sint Pieter gedaan. Elke leverancier is dus verplicht zich aan te melden bij het ontvangstbureau dat op de bestelbon staat vermeld. Op campus Hallepoort bevindt het bureau voor goederenontvangst zich aan de ingang van gebouw 500, toegankelijk via de Hoogstraat 322, 1000 Brussel voor voertuigen met een hoogte kleiner dan 3,44 meter en toegankelijk via de Hoogstraat 290, 1000 Brussel voor voertuigen die hoger zijn dan 3,44 meter.

 

 • Artikel 7. Er mag uitsluitend worden geleverd tijdens de leveringsuren die op de bestelbon of op de opdrachtdocumenten staan aangegeven. Is dit niet het geval, dan kunnen de goederen door het UMC Sint-Pieter worden geweigerd.

 

 • Artikel 8. Leveringen buiten de openingsuren van het bureau voor goederenontvangst worden alleen in ontvangst genomen wanneer daarover een bijzondere overeenkomst met de leverancier is aangegaan, met bepaling van de plaats van levering en de personen die gemachtigd zijn om het materieel in ontvangst te nemen.

 

 • Artikel 9. Leveringen worden aanvaard onder voorbehoud van hun technische conformiteit ten aanzien van de bestelling. Dienstverleningen worden enkel aanvaard als ze in overeenstemming zijn met de in de opdrachtdocumenten of in een contractueel document voorgeschreven modaliteiten.

 

 • Artikel 10. Onverminderd de bepalingen van artikel 20 van deze algemene voorwaarden is de leverancier verplicht met zijn levering een verzendingsnota (borderel of factuur) mee te geven waarop de referentie van de bestelbon leesbaar is aangebracht zonder dat het pakket geopend hoeft te worden. Wanneer het goed bij een bepaalde temperatuur moet worden bewaard dient dit absoluut op het pakket te worden vermeld. Gaat het om breekbare goederen, dient dit ook op het pakket te worden aangegeven.

 

 • Artikel 11. Voor alle materieel dat besteld is met de referentie IMMO of CDPI geldt alleen de handtekening van een vertegenwoordiger van de aankoopdienst op de verzendingsnota, op het borderel of op de factuur als in ontvangstneming van het materieel. Laatstgenoemde zet zijn handtekening, naam, voornaam, functie en een stempel op de verzendingsnota. De ontvangst van materieel door een diensthoofd of een arts geldt niet als ontvangst in hoofde van de instelling.

 

 • Artikel 12. Voor alle materieel dat door een leverancier ter beschikking wordt gesteld, geldt alleen de handtekening van een vertegenwoordiger van de aankoopdienst op de verzendingsnota, op het borderel of op de factuur samen met een door de algemene of medische directie ondertekende overeenkomst tot terbeschikkingstelling als ontvangst van het materieel. De leverancier moet het materieel dat ter beschikking wordt gesteld fysiek identificeerbaar maken door er de melding «Dit materieel is eigendom van leverancier XXX » op aan te brengen. Bij gebrek daaraan wordt het materieel als een gratis gift aan het UMC Sint-Pieter beschouwd. Ontvangst van materieel door een diensthoofd of een arts geldt geenszins als een in ontvangstneming in hoofde van de instelling. Zonder ontvangst volgens alle vormvereisten wijst de instelling elke aansprakelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik of het verdwijnen van het ter beschikking gestelde materiaal af.

 

 • Artikel 13. Alle leveringen moeten Delivery Duty Paid (DDP) (Incoterms 2000) op de campus van het UMC Sint-Pieter plaatsvinden. Alle buitenlandse bankkosten zijn ten laste van de leverancier.

 

 • Artikel 14. De facturen of creditnota’s moeten in twee exemplaren en met de vermelding ”Voor waar en echt verklaard voor de som van …………..EURO” aan de Boekhouding van het UMC Sint-Pieter, Hoogstraat 322, 1000 Brussel, worden geadresseerd.

 

 • Artikel 15. Facturen moeten de referentie van de bestelbon vermelden. Voor dienstverleningen (interventies in het raam van een onderhoudscontract, pechverhelping enz.) moeten de facturen bovendien vergezeld gaan van een afschrift van de werkfiche die volgens de regels in ontvangst wordt genomen door een verantwoordelijke van de betrokken dienst (naam, voornaam, functie, leesbare handtekening) met nadere bepaling van plaats, datum, evenals een gedetailleerde opsomming van de geleverde goederen en diensten. Als de prestatie wordt geleverd in het raam van een onderhoudscontract, moet de referentie van het onderhoudscontract op de factuur vermeld staan. Als het een prestatie in eigen beheer betreft, moet de factuur die de arbeidskosten bevat het aantal gepresteerde uren, het uurtarief en eventueel de verplaatsingskosten vermelden. Bij gebrek daaraan kan het UMC Sint-Pieter de factuur pas verwerken zodra het in het bezit is van het vereiste document of de vereiste referentie.

 

 • Artikel 16. Wanneer de goederen afgehaald worden door een werknemer van het UMC Sint-Pieter moet de leverancier zich vergewissen van de volledige identiteit van deze werknemer (naam, voornaam, functie, leesbare handtekening), zoniet kan het UMC Sint-Pieter niet aansprakelijk gesteld worden. De werknemer zal in de regel een kopie van de bestelbon voorleggen.

 

 • Artikel 17. Alle briefwisseling behalve facturen en creditnota’s, moet geadresseerd worden aan de Aankoopdienst van het UMC Sint-Pieter. Voor problemen in verband met de opvolging van de facturen daarentegen, gelieve u uitsluitend te richten tot:

UMC Sint-Pieter – Boekhouding Leveranciers
Hoogstraat 322
1000 Brussel
Téléphone: 02 535 40 33

 

 • Artikel 18. Het UMC Sint-Pieter is onderworpen aan het B.T.W.-stelsel voor al zijn aankopen met inbegrip van zijn intracommunautaire verwervingen van goederen. Het B.T.W.-nummer is 256.96.33.91.

 

 • Artikel 19. De facturen worden betaald na volledige vervulling van de verplichtingen door de leverancier of de dienstverlener. In dat geval wordt de betaling in één keer uitgevoerd. Wanneer het gaat om opgesplitste of doorlopende leveringen zullen er voorschotten worden betaald naargelang de staat van vordering van de dienstverleningen of leveringen.

 

 • Artikel 20. De facturen van de leverancier worden, in principe, betaald binnen een globale termijn van 90 dagen (verificatietermijn inbegrepen).

 

 • Artikel 21. Wat de betaling van facturen als gevolg van een dienstverlening betreft, zal deze worden gedaan binnen een termijn van 60 kalenderdagen na afloop van de verificatietermijn van 30 dagen die ingaat op de dag volgend op de aangetekende brief waarmee de dienstverlener de bevoegde dienst van het UMC Sint-Pieter in kennis stelt van het einde van de dienstverleningen.

 

 • Artikel 22. Bij betwisting tussen partijen erkent de leverancier of de dienstverlener uitsluitend de bevoegdheid van de Brusselse Rechtbanken.
Ga naar de inhoud