Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

bij de verwerking van persoonsgegevens over de patiënt.

De artikels 15 en 17 quater van de wet op de ziekenhuizen gecoördineerd op 7 augustus 1987, verplichten het ziekenhuis voor elke patiënt een patiëntendossier aan te leggen, waarin de medische, paramedische en verpleegkundige gegevens die op hem betrekking hebben, zijn opgetekend en dit met het oog op de optimale ontwikkeling der medische, paramedische en verpleegkundige activiteiten.

De geautomatiseerde of manuele verwerking der medische gegevens welke zij inhouden, gebeuren onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van een beoefenaar van de geneeskunde. Men verstaat onder medische gegevens alle gegevens met persoonlijk karakter waaruit informatie kan worden afgeleid omtrent de vorige, huidige of toekomstige fysieke of mentale gezondheidstoestand, met uitzondering van louter administratieve en boekhoudkundige gegevens die verband houden met de behandeling of de medische verzorging. (Algemene Europese Verordening 2016/679 inzake gegevensbescherming van 4 mei 2016: Verordening (DG) nr. 6).

Deze gegevens kunnen niet aan derden worden meegedeeld. Het kan echter wel worden doorgegeven aan een arts en zijn medisch team met uw schriftelijke toestemming of, in geval van nood voor uw medische behandeling. Ze kunnen of moeten ook worden doorgegeven aan het RIZIV, aan uw ziekenfonds of verzekeringsmaatschappij en aan bepaalde registers zoals HeathData.be, de het nationaal kankerregister, enz.

Buiten deze medische gegevens maken de volgende gegevens ook het voorwerp uit van een geautomatiseerde of manuele verwerking in het vooruitzicht van uw medische behandeling alsook voor boekhoudkundige en beheersmatige doeleinden: identificatiegegevens, persoonlijke kenmerken, met inbegrip van het lidmaatschap bij een verzekeringsinstelling, de samenstelling van het gezin, het beroep en eventueel het rijksregisternummer.

Als patiënt hebt u recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens, op verbetering en het wissen, in overeenstemming met de artikelen 15 tot 17 van het GDPR. U heeft ook het recht op minimale verwerking (GPDR art. 18), bezwaar aan te tekenen (GPDR art. 21) voor de verwerking van uw persoonsgegevens en een automatische beslissing te weigeren (GDPR art. 22).

Deze rechten zijn echter niet absoluut, maar de praktische toepassing ervan wordt ook geregeld door de bovenvermelde wet op de ziekenhuizen, de wet van 22 augustus 2002 op de rechten van patiënten.

Uw medische gegevens worden u echter alleen binnen 15 dagen na uw schriftelijk verzoek meegedeeld, hetzij rechtstreeks aan u, hetzij via een door u gekozen arts (bijvoorbeeld uw huisarts).

U kan op onze internetsite het reglement raadplegen dat in het ziekenhuis werd opgesteld en waarin onder meer de veiligheidsmaatregelen zijn vastgelegd die werden ingevoerd om de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te waarborgen in het kader van de informatisering van dossiers en de verwerking van persoonsgegevens van patiënten.

Ieder verzoek met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kan ook worden gericht aan de Hoofdarts, de Bemiddelingsdienst of de functionaris voor gegevensbescherming van de instelling.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Ga naar de inhoud