Verzoek om medische dossiers

Kies een bestand


0,10€ / pagina - Max: 25€ / volledig dossier 11€/cd

Uw aanvraag wordt binnen de 10 werkdagen behandeld.

Enkel aanvragen om toegang te krijgen tot uw medisch dossier worden via dit formulier behandeld.

Wij respecteren uw persoonlijke levenssfeer. De persoonlijke gegevens worden uitsluitend ingewonnen wanneer u deze vrijwillig doorgeeft. De verantwoordelijke van de website verplicht zich er op eer en geweten toe om de wettelijke bepalingen inzake vertrouwelijkheid te respecteren die van toepassing zijn in België en om deze informatie niet aan derden te verspreiden. In toepassing van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft u het recht op inzage en rectificatie van de u betreffende gegevens. Alle bijkomende informatie kan u bekomen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.