Opening « HOOGSTRAAT 320»

COMMUNICATIE Service, donderdag 09 november 2017

Multidisciplinair centrum voor reproductieve gezondheid en geweld tegen vrouwen


Brussel,  9 november 2017 – Het UMC Sint-Pieter opende vanmorgen zijn Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG). Dat is een initiatief in het raam van het nationaal plan om de globale opvang van slachtoffers van seksueel geweld te verbeteren, met steun van het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen. Als proefproject starten drie multidisciplinaire referentiecentra waar slachtoffers 24 uur op 24, zeven dagen op zeven op één dezelfde locatie voor medische, psychosociale, politionele en juridische hulp terechtkunnen: in Gent, Luik en Brussel. In Brussel viel de keuze op het UMC Sint-Pieter waar het ZSG in de “Hoogstraat 320” samenhuist met de dienst voor gezinsplanning City Planning en het Centrum voor Hulp aan Slachtoffers van Besnijdenis CeMAViE.

 

Harde cijfers

In 2014 registreerde de federale politie in België 2.886 klachten over verkrachting. Dat zijn er gemiddeld 8 per dag. Dat cijfer is een onderschatting van het probleem want volgens een enquête van Amnesty International dient slechts 16 % van de slachtoffers van seksueel geweld klacht in.

Wereldwijd zijn bijna 200 miljoen vrouwen het slachtoffer van besnijdenis, waarvan meer dan 15.000 Belgische burgers.*

Volgens de Nationale Evaluatiecommissie zwangerschapsafbreking doen in België jaarlijks ongeveer 20.000 vrouwen een beroep op vrijwillige zwangerschapsonderbreking.**

 

 

Expertise en betrokkenheid

Historisch heeft het UMC Sint-Pieter, en vooral het departement gynaecologie-verloskunde, altijd mee strijd gevoerd voor het recht van de vrouw om over haar lichaam te beschikken. Het heeft ook structuren en behandelingen ontwikkeld om vrouwen daarbij te helpen.

  • Het centrum voor gezinsplanning City Planning zet zich dagelijks voor de reproductieve gezondheid van de vrouw in.
  • CeMAViE helpt sinds drie jaar slachtoffers van besnijdenis.
  • Het ziekenhuis voerde meerdere jaren geleden een aanzienlijke verbetering van de opvang van slachtoffers van verkrachting door, conform de internationale aanbevelingen en de realiteit van de slachtoffers.

 

 «  Hoogstraat 320 »

Het dagelijkse werk leert dat deze patiënten en slachtoffers nood hebben aan een globale, multidisciplinaire aanpak. Het samenbrengen van deze verschillende en complementaire competenties op één locatie leek het UMC Sint-Pieter evident. City Planning, al gehuisvest in de Hoogstraat 320, breidde uit en woont nu samen met CEMAViE en het nieuwe ZSG, met als doel:

  • Een unieke plaats in Brussel te creëren voor reproductieve gezondheidszorg maar ook voor het lenigen van het geweld dat vrouwen wordt aangedaan.
  • De opvang van slachtoffers van seksueel geweld te verbeteren.
  • Verschillende zorgteams te laten samenwerken voor een betere zorg.
  • De zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de bestaande organisaties te verbeteren.

City Planning (gezinsplanning)

Is een unieke ruimte (buiten het ziekenhuis) waar een multidisciplinair team, gespecialiseerd in problemen in verband met het seksuele en affectieve leven, onder de coördinatie van dokter Manigart werkt: contraceptie, soa’s, ongewenste zwangerschappen….

In 2015 hadden er 5.700 medische consultaties en 3.700 consultaties door sociaal verpleegkundigen plaats.

Elk jaar worden ongeveer 600 vrijwillige zwangerschaponderbrekingen uitgevoerd, wat het tot een van de grootste behandelcentra van de federatie Wallonië-Brussel maakt.

 

CeMAViE

Het team van CeMAViE, een centrum dat door dokter Caillet geïnitieerd werd en gecoördineerd wordt, staat in voor de medische, chirurgische, psychologische en seksuologische behandeling van vrouwen die het slachtoffer zijn van besnijdenis.

Sinds 2014 werden tijdens meer dan 2.500 raadplegingen ongeveer 700 patiënten uit overal in België begeleid. Er werden ongeveer 75 chirurgische interventies uitgevoerd, waarvan 33 clitorisreconstructies. Het is het referentiecentrum voor Franstalig België.

 

ZSG

Deze nieuwe zorgeenheid, toevertrouwd aan een nieuw team en dokter Gilles, biedt slachtoffers van seksueel geweld, sinds begin november, 24 uur op 24, zeven dagen op zeven medische, psychosociale, politionele en juridische hulp. Door deze globale aanpak, kan beter zorg geboden worden en verminderen de nadelige gevolgen op de korte en de lange termijn.

 

Hoogstraat 320 is een unieke, veilige en discrete plek waar vele competenties ten dienste van de vrouw samenwerken en dat tegelijk soms gevoelige behandelingen wil demedicaliseren. Hoogstraat 320 wil in het hart van de stad een adres zijn waar elk slachtoffer van geweld of elke persoon die een beroep wil doen op gezinsplanning, welkom is, geholpen wordt en zich geborgen voelt.

 

*Unicef Data work on FGM 2016

**http://www.strategiesconcertees-mgf.be/nl/membres-22/

 

Contacts

ZSG:   +32 (0)2 535 45 42

City Planning:  +32 (0)2 535 47 14

CeMAViE:  +32 (0)2 535 47 14

Presse: Anne-Marie Eeckhout +32 (0)2 535 40 43